វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការអប់រំជាន់ខ្ពស់

ដៃគូគម្រោង ក៏ដូចជានិស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬនិស្សិតថ្នាក់បរិញញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវារីវប្បកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យសត្វ និងគុណភាពបរិស្ថាននឹងចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ និងទទួលបានចំនេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពីលទ្ធផលនៃគម្រោង។