នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ២០២២នៅសាលអំហ្វីធំ ការលើកកម្ពស់នូវការយល់ដឹង និង សិក្ខាសិលាហ្វឹកហាត់បណ្តុះបណ្តាល ស្តីអំពីការការវាយតម្លៃពីចីរភាពនៃវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រារព្ឋធ្វើឡើង

ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ លោកឯ […]