ការវាយតម្លៃភាពសម្បូរបែបនៃវាលស្រែ និងជីវចម្រុះនៅក្នុងខេត្តតាកែវ ប្រទេសកម្ពុជា

ការអនុវត្តការនេសាទត្រីតាមវាលស្រែ ជាទូទៅត […]

បាក់តេរីប្រភេទ “Flavobacterium Columnare នៅក្នុងកូនត្រីប្រាធំ ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Pangasianodon hypophthalmus បានចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

បាក់តេរីប្រភេទ Flavobacterium columnare […]

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ២០២២នៅសាលអំហ្វីធំ ការលើកកម្ពស់នូវការយល់ដឹង និង សិក្ខាសិលាហ្វឹកហាត់បណ្តុះបណ្តាល ស្តីអំពីការការវាយតម្លៃពីចីរភាពនៃវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រារព្ឋធ្វើឡើង

ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ លោកឯ […]