សកម្មភាពគម្រោង

ដោយពិចារណាលើវិធីសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរ និងផ្អែកលក្ខណៈជាក់ស្តែងនៃគម្រោង AquaCAM គោលបំណងជាច្រើននៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅ និងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ឥទ្ថិពលជាវិជ្ជមានពីការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់សង្គមកម្ពុជា។

សកម្មភាពស្រាវជ្រាវចំនួន ៣ ខាងក្រោមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុវត្តគម្រោង AquaCAM មានដូចជា៖