សកម្មភាពថ្មីសម្រាប់គម្រោង AquaCAM បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងកសិដ្ឋានពិសោធន៍ RUA

បន្ទាប់ពីមានផលវិបាកស្មុគស្មាញមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកក្នុងតំបន់ ទីបំផុតស្រះពិសោធន៍បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។ ការពិសោធន៍ទ្រង់ទ្រាយធំមួយត្រូវបានចាប់ផ្តើម ដើម្បីព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថា តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចបាននូវការរួមបញ្ចូល ការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទឹកជំនន់។ ការសាកល្បងត្រូវបានចាប់ផ្តើមដើម្បីធ្វើការសាកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនូវប្រភេទពូជស្រូវនានាដែលធន់នឹងទឹកជំនន់ ជាមួយនឹងប្រភេទពូជត្រីក្នុងស្រុក ដែលចិញ្ចឹមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្តល់ចំណីផ្សេងៗ។ គំរូបែរ អណ្តែតទឹកធម្មតាក៏នឹងត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងផងដែរនៅក្នុងការពិសោធន៍នេះ ដែលនឹងបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។ ជាមួយនឹងការពិសោធន៍នេះ យើងសង្ឃឹមថានឹងនាំមកនូវការបំភ្លឺអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងសមាគមកសិកម្មស្រូវ-ត្រីប្រភេទនេះ។ ជាការពិតណាស់ កសិករចិញ្ចឹមត្រីបានចាប់ផ្តើមការចិញ្ចឹមប្រភេទនេះដោយឯកឯងរួចហើយ នៅក្នុងតំបន់សាកល្បងនៃគម្រោង DeFIP AquaCAM នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលគ្រប់គ្រងដោយ APDRA ដែលជាដៃគូគម្រោង។ វាទំនងជាថាយុទ្ធសាស្រ្តនៃការផ្តល់អាហារល្អ នឹងក្លាយជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនៃការពិសោធន៍នេះ។